Menu


Sikorskich Republika PlDodatkowe informacje o Sikorach i Sikorskich

Ubóstwo szlachty drobnej

W Internecie można się spotkać z informacjami, że generał Sikorski tak naprawdę raczej nie pochodził ze szlachty, ponieważ jego rodzina była uboga.
Moja babcia powiedziała kiedyś śmiejąc się, że szlachta z okolic Sikor różniła się od chłopów tym, że w pole wychodziła w rękawiczkach. Oczywiście chodziło o to, że tak naprawdę wielkiej różnicy nie było poza tym, że szlachta podtrzymywała pewne tradycje i podkreślała swoje pochodzenie.

Jak możemy przeczytać na stronie: http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=22&sub=215

Z rozdrabnianiem się dziedzictw szlacheckich ubożał ogół ziemiański. W r. 1547 Zygmunt sejmową zaznaczył mocno ubóstwo podlaskiej szlachty. W r. 1561 hetman Chodkiewicz musiał rozpuścić szlachtę bielską, zebraną na pospolite ruszenie, ze względu na jej "niedostatek i ubóstwo". Pieniądz wśród szlachty podlaskiej w XVI-ym w. bardzo rzadki. W niezliczonych ,procesach, jakie ziemianie prowadzą między sobą, nie brak było spraw pieniężnych, ale toczą się one zwyczajnie o niewielkie sumy, o jakieś 4, 9 czy 12 kop groszy; nawet, wydając córki za mąż, rzadko zdobywali się ziemianie podlascy na większe posagi - ponad 12 lub 15 kop.

Dane na temat różnych Sikorskich

http://www.genealogy.drefs.net/Sd-Sme.txt
http://www.immigrantships.net/v6/surnamesv6/splshe_v6.htm
http://gen.genealogiapolska.pl/surnames-oneletter.php?firstchar=S
http://www.naa.gov.au/collection/recordsearch.aspx
http://www.podole.webpark.pl/wyszukiwarki/

Archiwum rodziny Sikorskich

Archiwum Państwowe w Rzeszowie:

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/karta.php?arch=59&cd=0&zesp=817

Dodatkowe informacje

Z początku nazwiska szlacheckie nie były trwałe i określały pochodzenie. W wielu przypadkach, gdy rycerz kupił wieś lub część wsi, zmieniając miejsce zamieszkania zmieniał także nazwisko. W przypadku Sikor czy Sikorzyna mogły być używane określenia "de Sikory", "Sikora" lub "Sikorski", oznaczające szlachcica z danej wsi. Z tego to właśnie powodu w jednej wsi na przestrzeni wieków mieszkali często przedstawiciele wielu rodów heraldycznych, którzy od nazwy wsi mogli przybierać identycznie brzmiące nazwiska, posiadając przy tym zupełnie inne herby.


Klejnot - dawne godło - heraldyka była częścią życia codziennego rycerstwa i szlachty, a więc zmieniała się wraz z nim, ulegała wpływom nowych idei i prądów kulturowych. Najbardziej podatne na zmiany były oczywiście cechy formalne herbu, aczkolwiek podlegać mogły im również istotne elementy herbu, np. godła. Ślady tych przemian obserwować możemy w niektórych klejnotach: klejnot całkowicie odmienny od godła jest w wielu przypadkach starym godłem, zastąpionym w tarczy przez nowy znak. Zmiana ta była najczęściej uszlachetnieniem herbu, nowe godło nadawano za zasługi bardziej chwalebne i wyżej oceniane niż dokonania będące przyczyną nadania godła pierwotnego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klejnot_herbowy

Herb szlachecki - charakterystyczny znak rodowy ustalony według określonych reguł heraldycznych. W założeniu jest znakiem niepowtarzalnym, jednak może się nim posługiwać - w heraldyce polskiej - wiele rodów tzw. herbownych, tworzących w konsekwencji charakterystyczny dla polskiej heraldyki ród herbowy, grupujący rodziny czasem ze sobą wcale nie spokrewnione. Wynika to m.in. z historii kształtowania się w Polsce stanu szlacheckiego, zachowującego tradycję przynależności do dawnych wielkich rodów lub klanów, także z praktyki przyjmowania jednego herbu przez rodziny nie spokrewnione, ale służące w jednej chorągwii, a także w pewnym stopniu z prawnej możliwości tzw. adopcji herbowej osoby nobilitowanej przez jej szlacheckiego patrona należącego do genealogicznej linii danego rodu herbowego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki

Zawołania herbowe podzielić można na trzy ogólne kategorie:

Zawołania osobowe - stanowiące najliczniejszą grupę wśród polskich proklam, wywodzące się od nazwy pojedynczego człowieka, przyjęte następnie przez cały ród

Zawołania topograficzne - mające podobny walor informacyjny jak i zawołania etniczne, wskazują jednak raczej na terytorium, niż na grupę etniczną. Wskazując na miejsce pochodzenia czy osiedlenia mogą czynić to mniej lub bardziej precyzyjnie

Zawołania o charakterze okrzyku bojowego - najmniej liczne spośród zawołań, służące prawdopodobnie jako hasła zwołujące ród (wici), jako bojowy okrzyk rodu mający dodawać wojennego animuszu, lecz przede wszystkim identyfikujący poszczególnych wojowników w boju.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawo%C5%82anie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcza_herbowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/He%C5%82m_heraldyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:Heraldyka