Menu


Sikorskich Republika PlSikorscy herbu Cietrzew - Gałąź wyczechowska


   

Wstęp

O wcześniejszych pokoleniach tego rodu można przeczytać w części: Sikorscy herbu Cietrzew - Sikorzyno.

Pokolenie I

1. Kasper Sikorski + Dorota z Szafras WyczechowskichPokolenie II

1. Adam Sikorski + Urszula Czarnołecka h. Trzaska

W r. 1695 pojawia się Adam Sikorski, syn Kaspra, ożeniony z Urszulą Czarnołecką.

Akta kościerskie: "Adam Sikorski cum Ursula de Czarnolęcki, conjuges"


Występują oni także w roku 1697. Mieszkali w Wyczechowie jako właściciele jednej części wsi - Adam Sikorski i Urszula z Czarnołęckich h. Trzaska, córka Zuzanny z Kamieńskich h. Jastrzębiec.Pokolenie III

Ewolucja herbu Cietrzew do odmiany herbu Leliwa zwanej także herb własny Sikorski IIPieczęć Jana sikorskiego
3 września 1720 roku
   


Pieczęć Jana sikorskiego
6 sierpnia 1728 roku
   


Herb Leliwa
rodu Czapskich

Herb własny zbliżony do herbu Leliwa, używany przez Sikorskich z rodu cietrzew opisali Johann Siebmacher, Leopold von Ledebur, Johannes Rietstap, Juliusz Ostrowski. Jednak dopiero w XXI wieku Przemysław Pragert w "Herbarzu szlachty kaszubskiej" przedstawił nowe fakty dotyczące ewolucji herbu Sikorskich. Pan Pragert przeanalizował kopie dokumentów z Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie uzyskane od siegfrieda von Janowskiego. Znalazł wśród nich pieczęć Jana Teofila sikorskiego z 3 września 1720 roku z podpisem "Jan Sikorski burgr. W. Pom. iako przyiaciel" oraz pieczęć z 6 sierpnia 1728 roku z podpisem "J. T. Sikorski N. C. P. L.". Na przykładzie tych dwóch pieczęci wyraźnie widać jak cietrzew stopniowo ustępował miejsca na tarczy księżycowi z gwiazdą. Cietrzew, który ostatecznie w opisach heraldyków został zastąpiony ogólnie bliżej nieokreślonym ptakiem lub sikorą. Bardzo możliwe, że herbowy cietrzew faktycznie w rodzinie Sikorskich do takiej postaci ewoluował. Należy pamiętać, że wspomniani heraldycy przypisywali powyższą odmianę herbu gałęzi rodu z Warmii. Być może to właśnie w przypadku tej gałęzi rodu klejnot herbowy nabrał trochę innego kształtu.

Muszę dodatkowo podkreślić, że herbarz Przemysława Pragerta zawiera najlepszy opis rodu Sikorskich herbu Cietrzew jaki został do tej pory wydany. Autor dotarł do większości publikacji, które odnalazłem szukając historycznych danych dotyczących Sikorskich, uzupełniając wszystko informacjami o wizerunku herbu Sikorski II.

Ze swojej strony mogę jedynie zwrócić uwagę, że podany w "Herbarzu szlachty kaszubskiej" przybliżony rok urodzenia Jana Teofila - 1650 - jest prawdopobnie rokiem zbyt wcześnym. Z tego powodu uważam także, że wspomniany przez Pana Pragerta notariusz grodzki lęborsko-bytowski występujący w 1676 roku był inną osobą.

Historię herbu uzupełnię tylko informacją, że brat Jana Teofila - ksiądz Piotr Paweł Sikorski używał w księgach herbu, który zawierał półksiężyc z twarzą i gwiazdę ponad nim.

Pozwolę sobie na jeszcze jedną rzecz. Do tej pory nie spotkałem żadnej konkretnej próby wyjaśnienia ewolucji herbu Cietrzew. Korzystając z okazji chcę przedstawić swoją teorię. Istnieje możliwość, że Sikorscy odmienili herb tak aby był on jak najbardziej zbliżony do herbu Czapskich, którym Sikorscy z tego pokolenia wiele zawdzięczali.

Jan Teofil Sikorski - pisarz grodzki pomorski mianowany przez nowego wojewodę pomorskiego Piotra Jana Czapskiego herbu Leliwa tuż przed 7 kwietnia 1726 roku - odtąd Sikorski stał się jednym z jego najbliższych współpracowników. Dzięki wojewodzie Piotrowi Janowi Czapskiemu dostał 27 czerwca 1732 r. na okres 40 lat osady Nową Wieś, Kamelę i Egertową Hutę.

Ksiądz Piotr Paweł Sikorski - koadjutor ks. Franciszka Czapskiego scholastyka chełmińskiego. Na Oficjała w konsystorzu gdańskim został mianowany przez biskupa Walentego Czapskiego.

Elektorowie z województwa pomorskiego wybierający
Stanisława Leszczyńskiego 12 września 1733 roku

 • Sikorski Andrzey Jan poseł województwa pomorskiego
 • Sikorski Jan Teofil pisarz g. pomorski y lemburski, poseł województwa pomorskiego salvis per ill. Platinum Pomeraniae appositis in toto praecustoditis
 • Sikorski Gabryel Bogusław poseł województwa pomorskiego powiatu tczewskiego
 • Sikorski Franciszek poseł województwa pomorskiego

Dzieci Adama Sikorskiego i Urszuli Czarnołeckiej h. Trzaska

1. Jan Teofil Sikorski

W oblacie testamentu Jan Teofil Sikorski określony jest jako:
"Pisarz grodzki skarszewski województwa pomorskiego i powiatu lęborskiego"

"Oblata testamenti olim magnifici Joannis Sikorski,
notarii Castrensis Skarszeviensis palatinatus Pomeraniae et districtus Leoburgensis"Testament ten spisany 14 czerwca 1740 r. dostarcza informacji zarówno o rodzeństwie Jana:

 • Bogusław Sikorski, stolnik bracławski
 • xiądz Piotr Sikorski, kanonik kujawski
 • brat naymłodszy Franciszek, regent lęborski
 • siostra Marianna Lewińska (herbu Brochowicz III), regentowa trybunalska lęborska

jak i o ziemi jaka im przypadała.

Po rodzicach Jan Teofil Sikorski odziedziczył Wyczechowo (z 2 pustkowiami) i Hopowo w powiecie tczewskim.

"Matka y dobrodzieyka moia, która swoie prawa na Wyczechowie y Hoppendorfie ma, uczyniła in assistentia naybliższych krewnych, między dziećmi swymi postanowienie, którym accedente fratum consensu ia iestem postanowiony dziedzicem, iakoż każdy z braci moich w kilka lat potym uczyni mi różnemi czasy rezygnacye, którym ia na ten czas dałem karty ręczne na należące onymże z tegoż postanowienia kwoty."


Dzięki wojewodzie Piotrowi Janowi Czapskiemu herbu Leliwa dostał 27 czerwca 1732 r. na okres 40 lat osady Nową Wieś, Kamelę i Egertową Hutę. 11 VII 1740 r. scedował je na swoją siostrę Mariannę i jej męża Jakuba Lewińskiego. Trzymał także królewszczyznę Nynkowy (w woj. pomorskim), która po śmierci została nadana Ignacemu Łebińskiemu pod warunkiem wypłacenia sukcesorom Jana 24 tys. złp.

W testamencie zapisał wszystko rodzeństwu oraz dzieciom zmarłego brata Bogusława stolnika bracławskiego, pod warunkiem spłaty jego długów. Zalecił ponadto zmniejszyć na dwa lata o połowę wymiar czynszu płaconego przez chłopów mieszkających na trzymanych przez niego królewszczyznach.

Pisząc o Janie Teofilu Sikorskim nie można nie wspomnieć o ważnych funkcjach jakie pełnił. W dokumentach Jan Teofil wymieniany jest jako:

 • burgrabia grodzki pomorski u boku woj. Jana Ignacego Działyńskiego od 1719 r. do 1725 r.
 • członek komisji rozstrzygającej spór o granice między starostwem skarszewskim a sąsiednimi dobrami szlacheckimi Sławkowo w 1720 r.
 • deputat do Trybunału Koronnego w 1723 r.
 • pisarz grodzki pomorski mianowany przez nowego wojewodę pomorskiego Piotra Jana Czapskiego herbu Leliwa tuż przed 7 kwietnia 1726 roku - odtąd Sikorski stał się jednym z jego najbliższych współpracowników - stanowisko to zachował aż do śmierci w 1740 r.
 • poseł na sejm w 1730 r. z powiatu tczewskiego
 • sędzia kapturowy powiatu mirachowskiego i poseł na sejm konwokacyjny z powiatu tczewskiego - wybrany na te funkcje 29 marca 1733 r. na sejmiku generalnym w Malborku
 • członek rady przy prymasie Teodorze Potockim
 • kandydat obozu stanisławowskiego na marszałka sejmiku przedelekcyjnego województwa pomorskiego z 16 lipca 1733 r.
 • jako konsyliarz z województwa pomorskiego został członkiem rady prostanisławowskiej konfederacji grudziądzkiej utworzonej 24 listopada 1733 r.
 • komisarz z woj. pomorskiego w Trybunale Skarbowym w Radomiu w maju 1740 r.


Zmarł 21 września 1740 r. Nie zostawił potomstwa.

Różne osoby nazywające się Jan Sikorski

Jana Teofila Sikorskiego nie należy mylić z Janem Sikorskim żonatym z wojewodzianką pomorską Teresą z Działyńskich, rozwiedzioną z woj. inflanckim Franciszkiem Szembekiem. Mąż Teresy żył jeszcze po 1740 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJan1748  Grodzkie i ziemskie, Gniezno 13001 (Nr. 98) 1748
Teresa z Działyńskich, ol. Jana Dz. wdy pomor. (córka?) z Franciszkiem z Słupowa Szembekiem wdą infl. rozwiedz., obec. z G. Sikorskim rozwodząca się, w tow. Jakuba z Kościelca Dz. sty nakiel., stryja swego, za kons. król. 1746. 17/XI, stwo tolkmickie ced. Franciszkowi Jakubowi Szembekowi wdzie infl. (f. 248v). Jej ugoda z Szemb. w Gostyninie 1746. 5/III (f. 249v) Jakub Dz., s. o. Michała Dz. klana brzesk., a jego dziad ol. Stanisław Dz. wda malbor.; synowie tego ost. Jan i Michał spisali w Tolkmicku 1676. 1/I działy (f. 249v) Jej matka ol. Joanna Drzewicka wdzianka lubel. Mąż z którym się rozwodzi to Jan Sikorski (f. 250v).
Gniezno
DziałyńskaTeresa


Warto także zwrócić uwagę na to co o Janie pisał Teodor Żychliński. Wspomniał o nim trzykrotnie, za każdym razem podając inne dane:

"Niesiecki natomiast wymienia /.../ dalej drugiego w tym samym niemal czasie Jana, pisarza grodzkiego malborskiego, deputata na Trybunał koronny i posła na sejm 1730 r. Według naszych zapisków był ten Jan Cietrzew Sikorski także pułkownikiem wojsk koronnych"

"W roku 1748 piastuje Jan cietrzew Sikorski (niestety nie wiem czy ten sam co powyżej) urząd pisarza grodzkiego skarszewskiego i ma trzech braci: Bogusława, stolnika bracławskiego, X. Piotra, kanonika kujawskiego i Franciszka, regenta lemborskiego, który spisał testament dnia 14 czerwca 1740 r. w Warszawie, złożony w aktach grodzkich gdańskich. Testament ten świadczy nie tylko o głębokim przywiązaniu autora do Wiary Ojców ale także znamionuje najszlachetniejsze jego zasady."

"Jan Cietrzew Sikorski, pisarz grodzki skarszewski i pułkownik wojsk koronnych, był w r. 1773 podany jako kandydat do urzędu sędziego przy Trybunale koronnym w Lublinie."

Można zauważyć tutaj pewne nieprawidłowości. Najpierw Żychliński zaznacza "niestety nie wiem czy ten sam co powyżej", następnie stwierdza już, że to właśnie pisarz skarszewski był pułkownikiem.

Trzeba podkreślić jedną rzecz. Jeżeli Jan Teofil Sikorski zm. 21 IX 1740 r. to widać, że nie mógł on być pułkownikiem, o którym udało mi się znaleźć informacje, że był wymieniony 7 kwietnia 1763 roku w Brześciu Kujawskim jako jeden z kandydatów do urzędów "ziemstwa brzeskiego kujawskiego" oraz widniał w dokumencie z 6 lutego 1764 roku z sejmiku w Radziejowie.

2. Samuel Andrzej Sikorski

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiSamuel Andrzej1699  Księga chrztu: Samuel Andreas - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

3. Gabriel Bogusław Sikorski + Joanna Szelow

Gabriel Bogusław Sikorski zwany Bogusławem.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiGabriel Bogusław1701  Księga chrztu: Gabriel Boguslaw - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.


Był stolnikiem bracławskim, starostą Subkowa, dziedziczył na Ośnie i Nowej Wsi w Inowrocławskiem, poślubił Joannę de Szelow.

NazwiskoImięOpis
SikorskiTeofilMagnificus Theophilus Sikorski, pocillator Vendensis, olim mfci Deogratii Sikorski, dapiferi Bracłaviensis et Joannae de Szelow conjugum filius, bonorum Osna et desertae Nowawieś in palatinatu et districtu iacentium haeres, ex una et illustris magnificus Petrus Sumiński, castellanus Brestensis Cujawiae contractum resignatorium roborant.
Brest. Castr. Recogn. V. 95 fol. 195/6.
SikorskiBogusław
SzelowJoanna


W gazecie "Emaus" wydawanej przez parafię Subkowy, w artykule pt. "Klucz subkowski (cz.6)" Pan Marek Kordowski napisał:

"W tym czasie (w 1753 roku) funkcję starosty subkowskiego pełnił od przynajmniej osiemnastu lat stolnik bracławski Gabriel Bogusław Sikorski. Jak zanotowano w 1735 roku ówczesny starosta dóbr biskupich w Subkowach, Maćkowach i Szotllandzie oraz jego żona Anna szykowna otrzymali błogosławieństwo od biskupa Krzysztofa Antoniego szembeka.
/.../
W 1759 roku Sikorski nadal był dzierżawcą, ale już rok później wszystkie miejscowości prócz folwarków w Mieścinie i Brzeźnie powróciły pod zarząd biskupa włocławskiego. Jako dzierżawcę klucza subkowskiego, a więc także i wsi, które do niego należały w 1763 roku, wymienia się scholastyka ks. Sikorskiego. Do skarbu biskupiego rocznie płacił 14 tys. złotych pruskich. Wielką niewiadomą pozostaje kwestia, czy istniały więzy pokrewieństwa pomiędzy osobami o tak samo brzmiącym nazwisku."

Nieznane jest mi źródło informacji Pana Marka Kordowskiego ale wymieniona tutaj Anna Szykowna i występująca w innym dokumencie Joanna Szelow może być błędnie zapisaną lub odczytaną tą samą osobą. Oczywiście może być tutaj także mowa o nieznanej do tej pory drugiej żonie Gabriela Bogusława Sikorskiego, który z kolei jest znanym z innych źródeł stolnikiem bracławskim, starostą Subkowa Bogusławem Sikorskim. Można się także domyślić, że wspomniany scholastyk ks. Sikorski to zapewne jego brat - scholastyk przy katedrze włocławskiej Piotr Paweł Sikorski.

4. Maria Konstancja Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskaMaria Konstancja1704  Księga chrztu: Maria Constantia - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

5. Marianna Sikorska + Jakub Lewiński herbu Brochowicz III

Marianna Sikorska zm. po 1772 r., żona Jakuba Lewińskiego herbu Brochowicz III, regenta trybunalskiego lęborskiego zm. przed 1765 r.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
LewińskiFranciszek Karol1727  Księga chrztu: Franciscus Carolus Lewiński - rodzice: Jacob Lewiński i Marianna Sikorska.


Być może imię Maria zostało w późniejszym czasie przekształcone do imienia Marianna i zarówno w przypadku Marii Konstancji jak i żony Jakuba Lewińskiego mamy do czynienia z tą samą osobą. Urodzenie przez Urszulę dwóch córek o podobnych imieniu jest także prawdopodobne. W genealogii napotykamy nawet takie przypadki, w których jedno dziecko ma takie same imię jak zmarła wcześniej siostra czy brat. Jest to jedna z tych rzeczy, która powinna być dokładniej zbadana.

6. X. Piotr Paweł Sikorski

Piotr Paweł Sikorski, kanonik kujawski, urodził się w Wyczechowie w parafii Goręczyno w 1706 roku, zmarł 18 listopada 1761 roku. Był synem Adama Sikorskiego i Urszuli z Czarnołęckich h. Trzaska, babką jego ojczystą była Dorota z Szafras Wyczechowskich, macierzyńską Zuzanna z Kamieńskich h. Jastrzębiec. W r. 1697 mieszkali rodzice jego w Wyczechowie jako właściciele jednej części wsi.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiPiotr Paweł1706  Księga chrztu: Peter Paul - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.


Uczył się u Jezuitów w Szotlandzie (Stare Szkoty w Gdańsku) studiując przez dwa lata filozofię. W roku 1730 wstąpił do seminarium włocławskiego, gdzie studiował teologię moralną i po dwóch latach odebrał święcenia kapłańskie. 22 października 1731 r. został diakonem a po uzupełnieniu wykształcenia teologicznego w roku 1732 otrzymał prezbiteriat.

Pełnił funkcje:

 • proboszcza w Oksywiu i Chylonii już zaraz po wstąpieniu do seminarium w 1731 r. (prawdopodobnie po otrzymaniu niższych święceń kapłańskich)
 • proboszcza Pucka od 1733 r. (chociaż jego poprzednik na tym stanowisku zmarł dopiero w 1735 r.)
 • scholastyka przy katedrze włocławskiej od 1734 r.
 • proboszcza starogardzkiego od 1740 r.
 • proboszcza gdańskiego po śmierci Sienieńskiego w 1743 r.
 • koadjutora ks. Franciszka Czapskiego scholastyka chełmińskiego - bulla papieska z 8 maja 1743 r.
 • oficjała w konsystorzu gdańskim w latach 1743-1751 zrzekłszy się wcześniej beneficjów w Oksywiu (w 1735 r.) i Pucku


Na Oficjała w konsystorzu gdańskim został mianowany przez biskupa Walentego Czapskiego herbu Leliwa 31 maja 1743 roku, powołując równocześnie na swego surogata z taką władzą, jaką on sam posiadał proboszcza skarszewskiego, Franciszka Wybickiego (warto zaznaczyć, że Franciszek Wybicki posiadał działy we wsi Sikorzyno). Sikorski poczuwał się bardziej do swoich obowiązków przy katedrze włocławskiej i przy farze starogardzkiej. W Gdańsku od 1746 r. czynności urzędowe sprawował już praktycznie wyłącznie Wybicki.

 • scholastyka chełmińskiego od 1751 r. po śmierci ks. Franciszka Czapskiego herbu Leliwa
 • oficjała w konsystorzu gdańskim w latach 1758-1761


Za drugim razem na to stanowisko powołał go dnia 21 maja 1758 roku biskup włocławski, Antoni Dembowski. Surogatem, który faktycznie sprawował urząd ponownie został Wybicki.

7. Franciszek Antoni Sikorski

Franciszek Sikorski był regentem lęborskim o czym wspomina jego brat Jan Teofil w swoim testamencie.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiFranciszek Antoni1708  Księga chrztu: Franciscus Antoni - rodzice: Adam Sikorski i Ursula.

Dwóch Franciszków Sikorskich

Wspomnianego powyżej Franciszka Sikorskiego, regenta lęborskiego, syna Adama nie należy mylić z Franciszkiem Sikorskim, synem Józefa wymienionym w opisie gałęzi rodu związanej z Kłodzinem.

Ojciec Baltazara Sikorskiego

1. Piotr Sikorski + Marianna

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpis
SikorskiBaltazar1727  Księga chrztu: Balthasar - rodzice: Peter Sikorski i Marianna.

Pokolenie IV

Dzieci Bogusława i Joanny Szelow

1. Antoni Sikorski

Teodor żychliński w "Złotej księdze szlachty polskiej" wydanej w 1906 roku napisał, że kolejne pokolenie tworzą: "Antoni Sikorski, pan na Leśnie, podpisany w r. 1764 na sejmiku w Radziejowie i brat jego Teofil, w r. 1773 podczaszy owrucki /.../"

Jest to bardzo zagadkowa wzmianka z trzech powodów. Po pierwsze, przy opisie kolejnego pokolenia autor księgi w ogóle nie porusza kwestii dzieci Antoniego tak jakby nie posiadał informacji na ten temat. Po drugie, Żychliński wspomniał o Leśnie, które ponownie w rękach rodu wymienione jest dopiero przy Pawle Leonie Sikorskim (żyjącym w latach 1826-1907). Po trzecie, nie wyjaśnione zostało w jaki sposób "pan na Leśnie" brał udział w sejmiku kujawskim w Radziejowie.

Sejmik w Radziejowie w 1764 roku zgromadził ponad siedmiuset szlachciców z obydwu województw kujawskich - infowrocławskiego i brzeskokujeawskiego.
Więcej: Sejmik w Radziejowie

"Uchwała prześwietnych województw brzeskiego kujawskiego i inowrocławskiego pod konfederacyą dnia 6 miesiąca lutego w roku 1764 w Radziejowie na miejscu obradom przyzwoitem ułożona i napisana.

My rady duchowne i świeckie, senatorowie, dygnitarze urzędnicy ziemscy i grodzcy i rycerstwo województw brzeskiego kujawskiego i inowrocławskiego tu do Radziejowa na miejsce dla obrad publicznych prawem oznaczone, uniwersałem jo. książęcia jm. Władysława Aleksandra Pomian z Łubny Łubińskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, przymasa Korony polskiej i w. ks. litewskiego w Warszawie dnia 12 miesiąca listopada w roku przeszłym 1763 datowanym na sejmik przed sejmem convocationis, a na dzień dzisiejszy 6 miesiąca lutego w roku teraźniejszym 1764 naznaczony przypadający zgromadzeni."

Na sejmiku tym podpisał się także Jan Sikorski "pułkow. wojsk jkr. mci i szplitej" oraz Jakub Sikorski. Herby ich nie są znane a należy mieć na uwadze, że na tym samym terenie mogli także żyć chociażby Sikorscy herbu Ślepowron.

Przy okazji opisywania Antoniego z Kujaw warto po raz kolejny wspomnieć o pozostałych Antonich Sikorskich żyjących mniej więcej w tym samym czasie i także przypisywanych do rodu herbu Cietrzew. W Wielkopolsce mamy Antoniego z gałęzi Sikorskich z Kłodzina, syna Franciszka, męża Elżbiety Bojanowskiej. Widzimy także Antoniego Sikorskiego męża Jadwigi Bojanowskiej. Był także Antoni z gałęzi Sikorskich z Kalisza, o którym niestety nic więcej nie wiadomo. Nieznane są także dokładniejsze dane Antoniego Sikorskiego z województwa kaliskiego, elektora króla Stanisława Augusta w 1764 roku.

2. Teofil Sikorski + Anna Studzińska herbu Gryf

Teofil syn Bogusława, ur. 1745, zm. 28 kwietnia 1825 r. Według innego źródła: ur. 1740 r., zm. 1820 r. Lista wasali wskazuje z kolei na rok 1738 jako rok narodzin.

Ożeniony był z Anną Studzińską herbu Gryf z Gnieźnienskiego ur. 1745 r., zm. 1825 r. W roku 1767 podpisał uchwały sejmiku w Brześciu kujawskim a w roku 1772, tak jak brat Anny, uchwały sejmiku w Przedczu. Czynne życie zakończył starcem 80-letnim dnia 28 kwietnia 1825 r., pochowany u OO. Reformatorów, pozostawiając sześcioro dzieci.

Urzędy, które obejmował Teofil Sikorski:

podczaszy owrucki od 1773 r.,
podczaszy wendeński 13 IX 1775-88 r.,

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiTeofil1788  Konin 15844 (Nr. 84) 1788
G. Józef Saryusz Korytkowski kwituje Ewarysta Poraj Miruckiego męża ol. Zofji z Kurnatowskich, adopcyjnego ojca swej ol. żony (córki tej Zofji) kwit. z 750 złp. (f. 89v). Teofil Sikorski, cześnik wenedeński (f. 90).
Konin


podczaszy bydgoski 10 V 1788-93 r. - mianowany po śmierci Pawła Chmielewskiego herbu Wieniawa.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiTeofil17880510Pocillatura Bidgostiensis post fata gusi Pauli Chmielewski vacans, gnoso Theophilo Sikorski confertur. 


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiTeofil17880524155 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 24 maja. Podczastwo bidgoskie (po śm. Pawła Chmielewskiego) Teofil Sikorski; wojstwo mn. warsz. (po Bystrz. j. w.) -Jan Gołaszewski komornik ziemi warsz. (nr. 42).
Warszawa


Według ksiąg wieczystych i hipotecznych Wyczechowo (Fitschkau, okręg kartuski) z pustkowiami Hopowo (Hoppenbruch/Hoppendorf) i Hopowo-Nowy Dwór (Johannsfeld/Johannisfeld) posiadał Adam Sikorski, następnie jego syn Piotr po zmarłym bracie Janie Teofilu, dalej Teofil Sikorski syn kolejnego brata - Bogusława.

Wyczechowo, jetzt Fitschkau, Kr. Karthaus, mit den Pustkowien Hoppenbruch (Hoppendorf) und Johannsfeld (Johannisfeld).
Adam v. Sikorski; dann dessen Sohn Peter nach Absterben seines Bruders Joh.; dann dessen Brudersohn Theophilus. v. S.


Dodatkowych informacji dostarcza nam lista wasali z lat 1774-75.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiTeofil1775  
Teofil Sikorski lat 37. Dobra Wyczechowo i Hopowo.
Zamieszkały w Grójcu na Kujawach.
Synowie w 1775: Maciej lat 5, Kazimierz lat 4 i Władysław 2 lata.
Wyczechowo
Hopowo
Grójec
SikorskiMaciej
SikorskiKazimierz
SikorskiWładysław


Teofil posiadał ponadto majątki Ośno, Grójec, Sułówko i przyległości. W r. 1778 otrzymał od Kapituły Kujawskiej d. Siedlimin, (woj. mazowieckie) w zamian za odstąpienie jej d. Ośna, (woj. mazowieckie) (W aktach II R. St. syg. 156 s 25 podano, że Teofil w r. 1787 sprzedał d. Ośna z dezertą Nowa Wieś.).

NazwiskoImięOpis
SikorskiTeofilMagnificus Theophilus Sikorski, pocillator Vendensis, olim mfci Deogratii Sikorski, dapiferi Bracłaviensis et Joannae de Szelow conjugum filius, bonorum Osna et desertae Nowawieś in palatinatu et districtu iacentium haeres, ex una et illustris magnificus Petrus Sumiński, castellanus Brestensis Cujawiae contractum resignatorium roborant.
Brest. Castr. Recogn. V. 95 fol. 195/6.
SikorskiBogusław
SzelowJoanna


Bardzo możliwe, że ten sam Teofil Sikorski był właścicielem ziemi we wsi Sławkowy, która należała do Rodu już w 1648 roku.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiTeofil1800  
Księgi wieczyste i hipoteczne:

Sławkowy, okręg kartuski (obecnie Sławki): Karl von Manteuffel nabył trzy czwarte wsi od Teofila Sikorskiego

Sławki

3. Petronela Sikorska + Józef Łaszewski herbu Grzymała

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaPetronela1756  
Ślub Petroneli z Józefem Łaszewskim herbu Grzymała.

"Ja najmłodszy, Józef, ożeniłem się z W. JMcią panną Petronelą sikorską, stolniczanką bracławską, w Włocławku roku 1756."

Włocławek
ŁaszewskiJózef
SikorskaPetronela1778531
Śmierć Petroneli.

"Ta zaś w roku 1778 dnia 31 maja umarła mi w Sulęczynie; zostało się dzieci troje: dwóch synów Tadeusz i Edmund, córka jedna Katarzyna. Ta Katarzyna córka poszła za mąż za W.JMP. Ignacego Pawłowskiego, generała adjutanta Króla JMci polskiego, do Tuszewa roku 1780 dnia 10 lutego."

Sulęczyno
ŁaszewskiJózef


Ciekawą pamiątką po Petroneli jest wzmianka o podarowanym kościołowi trybularzowi - kadzielnicy:

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaPetronela1774  
LITERATURA: Kartoteka zabytków.

TRYBULARZ, 1774 r.
Trąbki Wielkie, pow. gdański, kościół paraf.; dar Petroneli z Sikorskich Łaszewskiej z 1774 r.

Srebro trybowane; wym. 22 X H cm Okrągła stopa z przewężeniem, czara gruszkowata, z dwoma uchwytami, zdobiona trybowanym ornamentem rocaille.

Na brzegu stopy wygrawerowany napis: Petronela z Sikorskich Łaszewska obtulit Anno 1774.

Na odwrocie stopy znaki: 1. mistrza, 2. Gdańska, 3. st. cechu: E [nde].

Trąbki WielkiePokolenie V

Dzieci Teofila podczaszego bydgoskiego i Anny Studzińskiej

1. Kazimierz Józef Konstanty Eliasz Sikorski + Gzowska herbu Dołęga

Pan na grójcu, leg. 1840.

2. Maciej Sikorski + Teresa Kołudzka herbu Pomian

Maciej ur. ok. 1770 r. Teresa Kołudzka, owdowiała Łakińska herbu Pelikan, ur. ok. 1760 r.

3. Feliks Antonii Abbat Sikorski + Teofila Tholibowska herbu Nałęcz

Dz. d. Grójec. Teofila ze Skibina.

4. Julianna Sikorska + Ignacy Gosk herbu Prawdzic

Pani na Kowalu.

5. Władysław Alojzy Gonzaga Sikorski + Anna Antonina Goetzendorf-Grabowska herbu Zbiświcz

Ochrzczony dnia 21-go czerwca 1772 r. w Zbojenku na Kujawach w Król. Polskiem, zm. 1831 r., ożeniony był z Anną Antoniną Goetzendorf-Grabowską herbu Zbiświcz z Lottima w powiecie konickim, ur. 1797 r., zm. 1863 r.; dzierż. Falmierowa, Mruczyna i in., cześnik brzesko-kujawski; przeprowadził się w latach 1793 do 1807 pod panowanie pruskie wraz z najmłodszym bratem Walentym.

6. Walenty Sikorski + Wirydjanna Łakińska

Dziedzic Jeziorek w powiecie kowalskim, w okręgu bydgoskim. Walenty Sikorski nabył dnia 10 maja 1814 r. od Łakińskich dobra Jeziorki, Kosztowo, Krostkowo i Komarowo w powiecie wyrzyskim. Testament spisał dnia 9 maja 1824 r., dzieląc swe dobra między synów Ignacego Teofila na Krostkowie, Leona Aleksandra na Kosztowie i Józefa Sikorskich, oraz córki: Emilię, zamężną Józefową Jaraczewską herbu Zaremba, dziedziczkę Krostkowa, Rozalię wincentową Drzewiecką herbu Ciołek i Praksedę zamężną Józefową Grabowską herbu Zbiświcz. Nie żył już w roku 1825.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaWirydjanna1825021749895 (Pępowo)
1825.17/II. (Wilkowice Mn.), * 20/I., Pelagja Józefa Agnieszka, c. poprz. GM. Gorzeńskich [Teofila i Franc. z Jaraczewskich] dz-ców W-c -- GM. Józef Jaraczewski kawaler, rodz. brat matki dziecka, z Jaworowa, i GM. wd. Wirydjanna Sikorska z Krostkowa.
KrostkowoPokolenie VI

Dzieci Macieja i Teresy Kołudzkiej

1. Euzebiusz Tadeusz Sikorski

Pan na Swinkach w powiecie radziejowskim.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiEuzebjusz Tadeusz1800122427828 (Mielżyn)
1800.24/XII. (M.) dziecko G. Macieja Sikorskiego, s. o. Teofila S. z ol. G. Anny Studzyńskiej, urodz. z Teresy Kołudzkiej s. o. G. Anton. K. z ol. Jolenty z Kołudz., 15/XII. * imiona Euzebjusz Tadeusz.
Mielżyn
SikorskiTeofil
StudzińskaAnna
SikorskiMaciej
KołudzkaTeresa

2. Józef Ignacy Jan Nepomucyn

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef Ignacy Jan Nepomucyn1802052727830 (Mielżyn)
1802.27/V. (M.) (24/V. *) Józef Ignacy Jan Nepomucyn, s. poprz. G. Sikorskich [Macieja Sikorskiego i Teresy z Kołudzkich] -- G. Mateusz Zalewski z Gonic i Kaz. Konarska.
Mielżyn
SikorskiMaciej
KołudzkaTeresa

3. Feliks Sikorski

Podoficer w wojsku rosyjskim.

4. Anna Sikorska + Deryng


Syn Feliksa i Teofilii Tholibowskiej

1. Józef Sikorski + Tekla Kosińska herbu Rogala


Dzieci Władysława i Anny Antoniny Goetzendorf-Grabowskiej

1. Egidiusz Stefan Sikorski (Stefan Idzi) + Marya Dekowska

Egidiusz Stefan Sikorski, występujący także jako Stefan Idzi, ur. 1819 r., zm. 1890 r., pan na Wielkich Chełmach pod Brusami w Prusach Zachodnich, miał za żonę Maryą Dekowską, ur. 1833 r., zm. 1908 r., zamieszkałą później w Poznaniu, matkę dziesięciorga dzieci.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiStefan189007317136 (Dziennik Poznański) 1890
Stef. Sikorski po dł. ciepr. + dziś w 71 r. Żona, dzieci, brat. Chojnice, 31/VII. (nr 177).
Chojnice

2. Paweł Leon Sikorski + Antonina Donimirska herbu Brochowicz

Paweł Leon, ur. 1826 r., zm. 1907 r., dziedzic Leśna, poślubił Antoninę Donimirską herbu Brochowicz, ur. 1838 r., zm. 1918 r. Mieli razem siedmioro dzieci.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiPaweł19070107730 (Dziennik Poznański) 1907
1907.7/I. + Paweł Sikorski (80 l.) w Leśnie powiecie chojnickim. Pogrzeb w Leśnie podp. żona, dzieci i wnuki.
Leśno

3. Agata Sikorska + Tomasz Komierowski herbu Pomian

Córka Agata, ur. 1825, zm. 1883 r., zamężna Tomaszowa Komierowska herbu Pomian z Komierowa i Nieżychowa zm. 1881 r.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiStefan188310274769 (Dziennik Poznański) 1883
W sob. 27/X. + po kr. cierp. w Nieżychowie Komierowska Agata z/d Sikorska. Eksp. z Nieżychowa do kośc. w Komierowie. Grob. fam. Dzieci (nr 247).
Nieżychowo


Dzieci Walentego i Wirydjanny

1. Ignacy Teofil Sikorski + Apolonia Goetzendorf-Grabowska h. Zbiświcz

Ignacy Teofil na Krostkowie, ur. ok. 1800 r., który poślubił Apolonię Goetzendorf-Grabowską z Grabowa h. Zbiświcz.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiIgnacy1860071692 (Dziennik Poznański) 1860
Ign. Sikorski + w Krostkowie 16/VII. Żał. naboż. w Kosztowie (nr 163).
Krostkowo

2. Leon Aleksander Sikorski + Róża Gutowska

Leon Aleksander na Kosztowie.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiLeon1847052228228 (Mielżyn)
1847.22/V. (Mielżynek Dw.) M. Leon Sikorski mł. dz. Krostowa, l. 30 x GM. Róża Gutowska v., c. Łukasza i Leokadii Gutowskich, l. 22, z dw. M-ek -- G. Zenon Jaraczewski dz. Mielżyna i G. Ignacy G. dz. Ruchocina.
Mielżyn
GutowskaRóża


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiLeon18661114981 (Dziennik Poznański) 1866
14/XI. + Leon Sikorski z Kosztowa, l. 50 (nr 261).
Kosztowo

3. Józef Sikorski + Teresa Grabowska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef184408207885 (Morzewo)
1844.20/VIII. Józef de Sikorski dz. d. Jeziorki w pf. Kosztowo, s. Walentyna i Wirydjanny dz-ów Kosztowa x Teresa de Grabowska V., c. Augustyna i Anny hr. Gr. dz-ów Dziembowa -- hr. Goltz landrat chodzieski i v. Zacha dz. d. Chodzież.
Jeziorki
SikorskiWalentyn
 Wirydjanna


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef189511298916 (Dziennik Poznański) 1895
Józef Cietrzew Sikorski, b. właśc. maj. Jeziórki w pow. wyrzysk. w Krak. 29/XI. + po dł. cierp. Żona, dzieci, wnuki (nr 277).
Jeziorki

4. Emilia Sikorska + Józef Jaraczewski herbu Zaremba

Emilia, ur. ok. 1810 r., zamężna Józefowa Jaraczewska herbu Zaremba, dziedziczka Krostkowa.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaEmilia1829102028224 (Mielżyn)
1829.20/X. (Jaworowo) N. Józef Jaraczewski mł. 24 l. x Emilja Sikorska v. l. 18 -- Łukasz Gutowski dz. Mielżyna i Teofil Gorzeński z Wilkonic.
Jaworowo
JaraczewskiJózef


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaEmilia1860021664 (Dziennik Poznański) 1860
Emilia z Sikorskich Jaraczewska + 16/II. Eksp. z Jaworowa do Mielżyna 20 go a 21 go pogrzeb (nr 41).
Jaworowo

5. Rozalia Sikorska + Wincent Drzewiecki herbu Ciołek

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaRóża1834051928226 (Mielżyn)
1834.19/V. (M.) G. Wincenty Drzewiecki pos. Czarnego Piątkowa kaw., l. 27 x v. Róża Sikorska l. 21 -- G. Wojc. Tański pos. Płaczkowa, G. Maks. Koszutski pos. Słowikowa.
Mielżyn
DrzewieckiWincenty

6. Prakseda Sikorska + Józef Grabowski herbu Zbiświcz

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaPrakseda184310147883 (Morzewo)
1843.14/X. Józef hr. Grabowski mł., s. Augustyna i Anny hr. GG., dz-ów Dziembowo, Morzewa, x Praxeda Sikorska V., c. Walentyna i Wirydjanny dz-ów Krostkowa, Kosztowa etc. on 20, ona 21, -- Józef hr. Gr. dz. Łukowa, Jan hr. Gr. dz. Główczyny.
Morzewo
GrabowskiJózef
SikorskiWalentyn
 WirydjannaPokolenie VII

Dzieci Stefana Idziego (Egidiusza Stefana) z Wielkich Chełmów

1. Władysław Sikorski + Joanna Nepomucena Koszutska herbu leszczyc

Władysław Sikorski ur. w 1852 r., dr praw, adwokat w Schoenebergu pod Berlinem, notariusz, ożeniony z Joanną Nepomuceną Koszutską herbu leszczyc, ma z niej pięcioro dzieci: Stefana, Ewę, Maryę, Janinę, zgasłą dzieckiem, i Jana Sikorskich.

2. Bolesław sikorski

Bolesław sikorski ur. w 1854 r., umarł bezżenny w r. 1879.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiBolesław187908143282 (Dziennik Poznański) 1879
Bolesław Sikorski + w czwart. 14/VIII. w Wielkich Chełmach, po dł. cierp. Rodz. i rodzeństwo. Eksp. do par. w Brusach (nr 188).
Wielkie Chełmy

3. Stanisław Sikorski + Anna Koschenbahr-Łyskowska herbu Doliwa

Stanisław Sikorski ur. 9 lutego 1855 r., zmarły w 1929 r., pan na Wielkich Chełmach pod Brusami, w Mileszewie, Rakowicach, Radomnie i in., poseł do Sejmu Pruskiego, szambelan papieski, starosta chojnicki, poślubił Annę Łyskowską herbu Doliwa, przydomku Koschenbahr z Mileszew, ur. w 1870 r., zmarłą w r. 1944, córkę powszechnie szanowanego, dzielnego obrońcy praw narodowych w sejmie pruskim i w parlamencie niemieckim, autora wielu Dzieł gospodarczych, Ignacego, dziedzica Mileszew w Prusach Zachodnich i Paruszewskiej z Obudna herbu Rogala. Ma z niej siedmioro dzieci, z których troje: Stanisław, Maryan i Halina młodo zmarli, a pozostają przy życiu: synowie Ignacy, Włodzimierz, Stefan i Jan, oraz córki: Wanda, Antonina i Zofia Sikorskie.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiStanisław188810246598 (Dziennik Poznański) 1888
W kościele klaszt. w Mogilnie Anna Łyskowska, c. śp. Ign. dz-ce Mileszew i posła do sejmu x 24/X. Stan. Sikorski, dz-c Wielkich Chełmów z Prus Z. (nr 251).
Mogilno
ŁyskowskaAnna


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiStanisław191310231813 (Dziennik Poznański) 1913
23/X. Nr. 245/13 Dz. Pozn. 24/X. obchodzi srebrne wesele Stanisław Sikorski z Wielkich Chełmów, z Anną z Łyskowskich, córką Ignacego Łyskowskiego, obrońcy praw narodowych i ludowego poety.
Wielkie Chełmy
ŁyskowskaAnna

4. Mieczysław Sikorski + Łucja Grabska herbu Pomian

Mieczysław Sikorski ur. w 1856 r., zmarły w 1935 r., pan na Retkowie, posiadał ziemię także w Jeleńczu, Tuchlinie i Górkach Dąbskich, mąż Łucyi Grabskiej herbu Pomian ur. w 1868 r., zm. w 1919 r. (w niektórych źródłach występuje ona także jako Lucyna).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMieczysław188806066465 (Dziennik Poznański) 1888
Pozn. 6/VI. Dziś w kość. na Piaskach panna Łucja Grabska c. Józefostwa z Skotnik x Mieczysław Sikorski z Tuchlina (nr 129).
Tuchlin
GrabskaŁucja

5. Stefania Sikorska + Józef Dąmbski herbu Godziemba

Stefania ur. w 1858 r., zm. w 1911 r., za Józefem z Lubrańca Dąmbskim herbu Godziemba, ur. w 1849 lub 1850 r., zm. w 1928 r., synem Stanisława, podkomorzego w Wilkonicach pod Kowalewem.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaStefania188510065508 (Dziennik Poznański) 1885
W par. Brussy 6/X. panna Stefania, c. Sikorskich z Wielkich Chełmów x Józ. Dambski, ob. z Szerkowa w Kr. P. (nr 232).
Wielkie Chełmy
DąmbskiJózef

6. Kazimierz Sikorski

Kazimierz ur. w 1860 r., zm. 16 grudnia 1912 r., dziedzic Antonina lub Antoniewa w Prusach Zachodnich.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiKazimierz191212161627 (Dziennik Poznański) 1912
16/XII. + Kazimierz Sikorski, w Chojnicach. Pogrzeb w Chojnicach. Podp. rodzina, dla której był bratem i szwagrem Chojnice.
Chojnice

7. Józef Stefan Sikorski + Kazimiera Łyskowska herbu Doliwa

Józef Stefan ur. w 1862 r., zm. 20 maja 1893 r., dr praw, syndyk konsystorski w Chełmnie, ożeniony z Kazimierą Łyskowską herbu Doliwa ur. w 1874 r., zm. w 1945 r. Umarł bezdzietnie w cztery tygodnie po ślubie.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef189304258114 (Dziennik Poznański) 1893
Pozn. 25/IV. W Wrocł. dziś u Ś. Winc. panna Kaz. Łyskowska c. śp. posła Ignacego z Mieleszewa x Józ. Sikorski, syndyk z Pelpina (nr 95).
Wrocł.
Pelplin
ŁyskowskaKazimiera


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef189305208136 (Dziennik Poznański) 1893
W Pelplinie 20/V. + syndyk Konstant. Sikorski, który przed kilku tyg. ożen. się z najmł. córką śp. Ignacego Łyskowskiego (nr 116) Po ciężk. chor., dr prawa, w 31 r. Żona, matka i rodzeństwo (nekr. w nr 116).
Pelplin

8. Helena Sikorska + Tadeusz Zieliński herbu Doliwa

Helena ur. w 1864 r., poślubiła Tadeusza Zielińskiego herbu Doliwa z Kołomyi.

9. Bronisława Sikorska + Ludwik Nostitz-Jackowski herbu Ryś

Bronisława ur. w 1865 r., zm. w 1904 r., mąż Ludwik Nostitz-Jackowski herbu Ryś był szambelanem papieskim.

10. Witold Sikorski

Witold, ur. 1872 lub 1879 r., rentier z Tyrolu, kawaler.


Dzieci Pawła Leona z Leśna

1. Paweł Sikorski

Paweł, zm. dzieckiem.

2. Antonina Sikorska

Antonina, zm. młodo.

3. Teodozja Sikorska

Teodozja, zm. dzieckiem.

4. Kazimiera Sikorska + Artur Dąmbski

Kazimiera, ur. 1880 r., zm. 1969 r., poślubiła Artur Dąmbskiego z Sędzic, zm. 1917 r.

5. Bogumiła Sikorska + Jan Karol Łukowicz

Bogumiła, ur. 1859 r., zm. 1909 r., poślubiła Jana Karola Łukowicza, ur. 1854 r., zm. 1918 r.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaBogumiła188310094750 (Dziennik Poznański) 1883
W kośc. w Leśnie 9/X. panna Bogumila Sikorska z Leśna x dr. Łukowicz z Blumenfeldu (nr 236).
Leśno
ŁukowiczJan

6. Anna Sikorska + Konstanty Koschembahr-Łyskowski

Anna Sikorska, ur. 1860 r., zm. 1945/1946 r., ślub około 1890 z Konstantym Koschembahr-Łyskowskim z Komorowa (i Łyskowa), ur. 1855 r., zm. 1906 r.

7. Edmund Sikorski + Julia Dąmbska

Edmund z Leśna, ur. 1864 r., ur. 1940 r., poślubił Julię Dąmbską, ur. 1877 r., zm. 1925 r.


Dzieci Ignacego i Apolonii Goetzendorf-Grabowskiej h. Zbiświcz

1. Bolesław Sikorski + Maria Jaraczewska h. Zaremba

Bolesław, ur. Ok. 1840 r., wziął ślub dnia 10 VII 1866 w par. Mielżyn (Koszutki) z Marią Jaraczewską z Jaraczewa h. Zaremba, ur. Ok. 1843.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiBolesław1866071028230 (Mielżyn)
1866.10/VII. (Koszutki) G. Bolesł. Sikorski dz. Krostkowa x G. Marja Jaraczewska v. z Pozn. par. Św. Marc. on l. 26, ona 23 -- G. Józef Grabowski dz. Bombolina i Józ. Jaracz. dz. Sobiejuch.
Mielżyn
Koszutki
Krostkowo
JaraczewskaMaria

2. Felicja Izabela Benigna Sikorska + Julian Taczanowski h. Jastrzębiec

Felicja, ur. ok. 1846 r., zm. 28 II 1874 r., wyszła za mąż dnia 11 VII 1871 w Poznaniu w parafii św. Marcina za Juliana Taczanowskiego h. Jastrzębiec, ur. Ok. 1840.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaFelicja1871071130041 (Poznań, Św. Marcin)
1871.11/VII. Juljan Taczanowski 30, prac. banku Kwil. Potoc. x Felicję Sikorską 25 -- X. Bron. T. i Sikorska matka.
Poznań
TaczanowskiJulian


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaFelicja1874051755004 (Ostrów)
1874.17/V. + (O.) Apolonia Anna Izabela de Taczanowska 1 r. 5 m., c. Juliana i Felicji Izabeli Benigny de Sikorskiej, poch. 19/V. Ojciec.
Ostrów
TaczanowskiJulian


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaFelicja187402282374 (Dziennik Poznański) 1874
Felicja Taczanowska z/d Sikorska, po dł. i ciężk. cierp. 28/II. + Poznań. Mąż. Eksp. do gr. fam. w Taczanowie (nr 50).
Poznań
Taczanów


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaFelicja18740212Testamenty 206
Felicja v. Taczanowska Protok. 1874.12/II w Pozn.>
1) zam. za kapitalistą Julianem Taczanowskim
2) Z domu jest Sikorska, żyje w pierwszym małż.
3) Jedyne dziecko Izabela ma 14 miesięcy.
4) Zarząd maj. Władysław Taczanowski, dziedzic w Szypłowie pod Mieszkowem wzgl. Ignacy Grabowski dziedzic Wronek, zam. w Poznaniu.
 
TaczanowskiJulian


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaFelicja18740228Wypis z ks. Św. Marc.> gen. Felicia T., lat 29. zmarła 1874.28/II. Córka Ignacego Sikorskiego, właśc. dóbr i Apolonii z domu Grabowska. Zmarła na suchoty.Poznań
SikorskiIgnacy
GrabowskaApolonia

3. Władysław Nicefor Sikorski + Leokadię Jaraczewska h. Zaremba

Władysław Nicefor, ur. 1832 r., zm. 1905 r., poślubił Leokadię Jaraczewską z Jaraczewa h. Zaremba, ur. Ok. 1836 r.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiWładysław Nicefor183203147876 (Morzewo)
1832.14/III. (Dziembowo) *, ch. 23/IV. Władysław Nicefor, s. JMD. Ignacego Sikorskiego dz-a Krostkowa i Apolonji Grabowskiej -- Józef Kierski dz. Pobórski i matka jej Anna G. z Dziembowska.
Morzewo
Dziembowo
SikorskiIgnacy
GrabowskaApolonia


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiWładysław1858062128229 (Mielżyn)
1858.21/VI. G. Władysł. Sikorski z Krostkowa x G. Leokadja Jaraczewska, c. dziedzica Mielżyna, Mielżynka i Lipego, on 25, ona 22 -- Józef Sikorski dz. Jeziorek i Ignacy Gutowski dz. Ruchocina.
Mielżyn
Krostkowo
JaraczewskaLeokadia


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiWładysław19050816529 (Dziennik Poznański) 1905
16/VIII. + Władysław Sikorski, były właściciel Mielżyna, zmarł w Więckowicach. pogrzeb w Niepruszewie podp. syn Władysław Sikorski.
Mielżyn
Więckowice
Niepruszewo
SikorskiWładysław

4. Marianna Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaMarianna1859120828258 (Mielżyn)
1859.8/XII. (M.) G. Marjanna Sikorska l. 12, v. c. Ignacego S. dziedzica dóbr i Apolonji Grabowskiej, febra.
Mielżyn
SikorskiIgnacy
GrabowskaApolonia


NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaMarianna1859120860333 (Mielżyn)
1859.8/12. + (M.) G. Marianna Sikorska l. 12, c. Ignacego dz-ca dóbr i Apolonii Grabowskiej, febra.
Mielżyn
SikorskiIgnacy
GrabowskaApolonia

Od Leona

1. Antoni Sikorski

Bardzo prawdopodobne, że jest to Antoni wspomniany w:

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiAntoni188109153975 (Dziennik Poznański) 1881
Ant. Sikorski 15/IX. + w Pozn. Pogrz. w Kosztowie pod Wyrzyskiem. Rodzina (nr 213).
Poznań
Kosztowo

2. Stanisław Sikorski

3. Leokadia Sikorska

Zmarła w roku 1876.

Od Józefa

1. Sabina Benigna Józefa Sikorska

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskaSabina Benigna Józefa184608187877 (Morzewo)
1846.18/VIII. (Dziembowo) *, ch. 30/VIII., Sabina Benigna Józefa, c. Józefa de Sikorskiego dz-a Jeziorki i Teresy de Grabowskiej -- Jan hr. Gr. dz. Głubczyna i Anna hr. Gr. dz-a.
Morzewo
Dziembowo
SikorskiJózef
GrabowskaTeresaPokolenie VIII

dzieci adwokata Władysława w Schoenebergu pod Berlinem

1. Aniela

Aniela, ur. 1891 r., zm. 1973 r., żona Józefa Grabskiego, ur. 1888 r., zm. 1961 r.

2. Ewa

3. Janina

Janina, zm. dzieckiem.

4. Jan

5. Stefan

Stefan, zm. młodo.

6. Maria


Dzieci Stanisława z W. Chełmów

1. Ignacy Sikorski

Ignacy z Bawernicy, ur. 1889 r., zm. 1977 r., kawaler.

2. Wanda Sikorska + Witold Donimirski

Wanda, ur. 1890 r., zm. 1974 r., poślubiła Witolda Donimirskiego, ur. 1874 r., zm. 1939 r. (Donimirscy - linia czernińska).

3. Stanisław Sikorski

Stanisław, ur. 1891 r., zm. 1892 r.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiStanisław189204067753 (Dziennik Poznański) 1892
Synek Stasio, 6 m-cy + wczor. Stanisławostwo Sikorscy Wielkie Chełmy, 6/IV. (nr 81)
Wielkie Chełmy

4. Włodzimierz Sikorski + Maria Watta-Skrzydlewska

Włodzimierz, ur. 1892 r., zm. 1978 r., żoną jego była Maria Watta-Skrzydlewska z Żegotek, ur. 1888 r., zm. 1967 r.

5. Antonina Sikorska + Roman Gołębski

Antonina, ur. 1893 r., zm. 1983 r., poślubiła Romana Gołębskiego, ur. 1893 r., zm. 1965 r.

6. Stefan Sikorski + Aldona Wolszlegier

Stefan z Gorzędzieja, ur. 1895 r., zm. 1968 r., żoną jego została Aldona Wolszlegierówna, zm. 1961 r., bez potomstwa.

7. Halina Sikorska

Halina, ur. 1897 r., zm. 1898 r.

8. Jan Sikorski + 1. Serafina Herman + 2. Zofia Zaleska

Jan z Mileszew, ur. 1898 r., zm. 2002 r., dwukrotnie żonaty z Serafiną Herman, ur. 1900 r. oraz Zofią Zaleską, ur. 1911 r., zm. 1999 r.

9. Zofia Sikorska

Zofia, ur. 1899 r., zm. 1948 r.

10. Marian Sikorski

Marian: ur. i zm. 1901.

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiMarian19011213110 (Dziennik Poznański) 1901
13/XII. + Maryś Sikorski (1 r.) podpisani rodzice Stanisławostwo Sikorscy Wielkie Chełmy
Wielkie ChełmyDzieci Mieczysława na Retkowie i Górkach Dąbskich z Łucyi Grabskiej herbu Pomian

1. Irena Sikorska + Michał Kobierzycki

Irena Kobierzycka z Retkowa ur. 1889 r., zm. 1961 r. Michał zm. w 1938 r.

2. Maria Sikorska + Tadeusz Lerchenfeld

Maria Lerchenfeld ur. w 1892 r., zm. w 1978 r. Tadeusz ur. w 1883 r., zm. w 1955 r.

3. Gabriela Sikorska + Janusz Odrowąż-Pieniążek

Gabriela Odrowąż-Pieniążek ur. w 1894 r., zm. w 1957 r.

4. Stanislaw Sikorski

Stanislaw, zm. młodo.Dzieci Edmunda Sikorskiego z Leśna i Julii Dąmbskiej

1. Janina Sikorska + Alfons Grudzielski

Janina, ur. 1907, była żoną Alfonsa Grudzielskiego z Grotkowa.

2. Izabella Sikorska + Mieczysław Radwański

Izabella, ur. 1905 r., zm. 1977 r., poślubiła Mieczysława Radwańskiego, notariusza.

3. Helena Sikorska + Kazimierz Rudnicki

Helena, ur. 1909 r., zm. 1981 r., wyszła za mąż za Kazimierza Rudnickiego.

4. Witold Sikorski + Maria Kubicka

Witold z Leśna, ur. 1906 r., zm. 1980 r., żonaty z Marią Kubicką, bez potomstwa.Synowie Władysława Nicefora i Leokadii Jaraczewskiej h. Zaremba

1. Józef Maria Władysław Sikorski

Ur. 5 VIII 1867 w par. Mielżyn (Mielżynek).

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiJózef Maria Władysław1867080560334 (Mielżyn)
1867.5/8. * (Mielżynek), ch. 17/9. Józef Marja Władysław, s. G. Wład. Sikorskiego i G. Leokadii Jaraczewskiej dz-ców dóbr - G. Ignacy Gutowski, G. Prakseda J.
Mielżyn
Mielżynek
SikorskiWładysław
JaraczewskaLeokadia

2. Władysław

NazwiskoImięRokMiesiącDzieńOpisMiejsce
SikorskiWładysław19050816529 (Dziennik Poznański) 1905
16/VIII. + Władysław Sikorski, były właściciel Mielżyna, zmarł w Więckowicach. pogrzeb w Niepruszewie podp. syn Władysław Sikorski.
Mielżyn
Więckowice
Niepruszewo
SikorskiWładysław


Wszystkie opublikowane materiały można niekomercyjnie wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła:
www.sikorskich.republika.pl - Tomasz Niedzielski 2007-2014